DECRETO 93/2008, de 4 de julio, del Consell, por el que se desarrolla la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

Fecha de Entrada en Vigor: 9 de Julio de 2008
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Conselleria de Bienestar Social
Rango de Ley:Decreto
 
EXTRACTO GRATUITO
Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social
DECRET 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es
desplega la Llei de Renda Garantida de Ciutadania de la
Comunitat Valenciana. [2008/8474]
DECRETO 93/2008, de 4 de julio, del Consell, por el que
se desarrolla la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía
de la Comunitat Valenciana. [2008/8474]
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix les
competències que corresponen a la Generalitat. Entre estes, les de pro-
moure les condicions perquè els drets socials dels ciutadans valencians
siguen objecte d’una aplicació real i efectiva, establint, de la mateixa
manera, com un dels principals àmbits d’actuació, la defensa integral
de la família.
L’Estatut d’Autonomia establix també, en l’articl e 15, que, a fi de
combatre la pobresa i facilitar la inserció social, la Generalitat garantix
el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a
una renda de ciutadania en els termes previstos en la Llei.
Este mandat estatutari va ser desplegat per mitjà de la Llei 9/2007,
de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la
Comunitat Valenciana, que va suposar un avanç social important respecte
a les anteriors prestacions econòmiques regulades, aprovades dins del
Pla de Mesures d’Inserció Social en la Comunitat Valenciana, com una
subvenció de contingut econòmic i caràcter temporal dirigida a persones
físiques o unitats de convivència que no tinguen mitjans suficients de
subsistència, i la quantia de la qual és proporcional als recursos econò-
mics i càrregues familiars del beneficiari.
Per a l’adequada implantació de la Renda Garantida de Ciutadania, la
Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, autoritza el Consell, en la
seua disposició final primera, per a elaborar el desplegament reglamentari
en diverses matèries d’esta, en especial, les característiques de les actu-
acions i els programes d’inserció, les característiques i requisits del pla
familiar d’inserció, i les comissions mixtes creades entre representants
de servicis social i ocupació.
D’altra banda, la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, de
Servicis Socials, establix en l’article 37 la prestació econòmica reglada
com una prestació de caràcter personal, dirigida a les famílies o a un nucli
convivencial donat, i autoritza a exigir als beneficiaris i beneficiàries la
realització d’activitats tendents a la normalització dels seus hàbits i a la
seua plena integració social, a través de la formació o de la cooperació
social que es determine en la proposta de concessió. La dita prestació
econòmica reglada ha passat a denominar-se i ser la nova renda garan -
tida de ciutadania, tal com disposa la disposició addicional tercera de
l’esmentada Llei 9/2007.
Este decret s’estr uctura en tres títols. El tí tol preliminar conté les
disposicions generals, i en elles es concreta l’objecte del decret.
El títol I regula diversos aspectes de la inserció sociolaboral en quatre
capítols. El capítol I desenvolupa el pla familiar d’inserció. El capítol
II desenvolupa les actuacions bàsiques, els programes d’inserció i les
accions d’inserció. El capítol III regula les comissions mixtes de renda
garantida de ciutadania i el capítol IV la Comissió de Seguiment de la
Renda Garantida de Ciutadania.
El títol II regula el procediment en tres capítols. El capítol I establix
les disposicions generals del procediment en matèria de renda garantida
de ciutadania, el capítol II les particulars del procediment de concessió i
el capítol III el procediment de modificació, suspensió i extinció.
El títol III desenvolupa el règim sancionador en matèria de renda
garantida de ciutadania.
Finalment, les disposicions addicionals determinen l’habilitació a la
conselleria competent per a regular, mitjançant una ordre, determinats
aspectes necessaris per a concedir la prestació, la possibilitat d’utilitzar
com a informe social el mateix del Sistema Informàtic d’Informació dels
Usuaris de Servicis Socials (SIUSS), i els ingressos que es consideren
no computables.
Per això, a proposta del conseller de Benestar Social, conforme amb
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la delibe-
ració prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de juliol de 2008,
El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece las
competencias que corresponden a la Generalitat. Entre ellas, las de pro-
mover las condiciones para que los derechos sociales de los ciudadanos
valencianos sean objeto de una aplicación real y efectiva, estableciendo,
del mismo modo, como uno de los principales ámbitos de actuación, la
defensa integral de la familia.
El Estatut d’Autonomia también establece, en su artículo 15, que,
con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Gene-
ralitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estad o de
necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos
previstos en la Ley.
Dicho mandato estatutario fue desarrollado mediante la Ley 9/2007,
de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía
de la Comunitat Valenciana, que supuso un avance social importante
respecto a las anteriores prestaciones económicas regladas, aprobadas
dentro del Plan de Medidas de Inserción Social en la Comunitat Valen-
ciana, como una subvención de contenido económico y carácter temporal
dirigida a personas físicas o unidades de convivencia que carezcan de
medios suficientes de subsistencia, y cuya cuantía es proporcional a los
recursos económicos y cargas familiares del beneficiario.
Para la adecuada implantación de la renta garantizada de ciudadanía,
la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, autoriza al Consell, en
su disposición final primera, para realizar el desarrollo reglamentario
en varias materias de la misma, en especial, las características de las
actuaciones y los programas de inserción, las características y requisitos
del Plan Familiar de Inserción, y las comisiones mixtas creadas entre
representantes de servicios sociales y empleo.
Por otra parte, la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, de
Servicios Sociales, establece en su artículo 37 la prestación económica
reglada como una prestación de carácter personal, dirigida a las familias
o a un núcleo convivencial dado, y autoriza para exigir a los beneficiarios
y beneficiarias la realización de actividades tendentes a la normalización
de sus hábitos y a su plena integración social, a través de la formación o
de la cooperación social que se determine en la propuesta de concesión.
Dicha prestación económica reglada h a pasado a denominarse y ser la
nueva renta garantizada de ciudadanía, tal y como dispone la disposición
adicional tercera de la citada Ley 9/2007.
Este decreto se est ructura en tres títulos. El títul o preliminar con-
tiene las disposiciones generales, y en ellas se concreta el objeto del
Decreto.
El título I regula diversos aspectos de la inserción sociolaboral en
cuatro capítulos. El capítulo I desarrolla el Plan Familiar de Inserción. El
capítulo II desarrolla las actuaciones básicas, los programas de inserción
y las acciones de inserción. El capítulo III regula las Comisiones Mixtas
de Renta Garantizada de Ciudadanía y el capítulo IV la Comisión de
Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El título II regula el procedimiento en tres capítulos. El capítulo I
establece las disposiciones generales del procedimiento en materia de
renta garantizada de ciudadanía, el capítulo II las particulares del proce-
dimiento de concesión y el capítulo III el procedimiento de modificación,
suspensión y extinción.
El título III desarrolla el régimen sancionador en materia de renta
garantizada de ciudadanía.
Finalmente, las disposiciones adicionales determinan la habilitación
a la Conselleria competente para regular, mediante Orden, determinados
aspectos necesarios para conceder la prestación, la posibilidad de utilizar
como informe social el mismo del Sistema Informático de Información
de los Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), y los ingresos que se
consideran no computables.
Por ello, a pr opuesta del conseller de Bi enestar Social, conforme
con el Consell Jurí dic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa
deliberación del Consell, en la reunión del día 4 de julio de 2008,
Num. 5801 / 08.07.2008
70254

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA