DECRETO 117/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2009/2010.

Fecha de Entrada en Vigor: 4 de Agosto de 2009
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Conselleria de Educación
Rango de Ley:Decreto
 
EXTRACTO GRATUITO
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación
DECRET 117/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual
es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis
acadèmics universitaris per al curs 2009/2010. [2009/9240]
DECRETO 117/2009, de 31 de julio, del Consell, por el
que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de ser-
vicios académicos universitarios para el curso 2009/2010.
[2009/9240]
L’article 81.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, establix que les taxes acadèmiques, en el cas d’estudis
que porten a l’obtenció d’un títol de caràcter oficial i vàlid en tot el
territori nacional, les fixarà la comunitat autònoma dins dels límits que
establix el Consejo de Coordinación Universitaria. Per als altres estu-
dis, les fixarà el corresponent Consell Social de la universitat.
El Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, pel qual
es va aprovar el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, regu-
la, en el seu títol V, capítol VI, les taxes per servicis acadèmics univer-
sitaris. L’article 150.2 establix que sense perjuí del que disposen els
articles 2, apartat 3 i 5 d’esta llei i, a l’efecte de l’aplicació del quadro
de tarifes de l’apartat 1 anterior, el Consell podrà fixar anualment els
imports d’este, dins dels límits a este efecte assenyalats pel Consejo de
Universidades, així com introduir-hi noves titulacions o servicis uni-
versitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la taxa present.
En este context normatiu, este decret fixa els imports que han de
satisfer els alumnes per a la prestació del servici públic de l’ensenyan-
ça universitària, dins dels límits establits per la Conferencia General
de Política Universitaria per Acord de 2 de juny de 2009,
En virtut d’això, fent ús de l’autorització atorgada per l’article
150.2 Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, a proposta del
conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reu-
nió del día 31 de juliol de 2009,
DECRETE
Article 1. De les tarifes
1. Les tarifes aplicables per a la determinació de la taxa per ser-
vicis acadèmics universitaris que es presten en el curs 2009/2010
seran les establides en el quadro de tarifes que figura en l’annex d’este
decret.
2. L’import de les tarifes per la realització d’estudis que porten
a l’obtenció de títols propis de les universitats serà fixat pel Consell
Social de cada universitat.
3. L’increment aplicat es troba dins de l’interval que, a l’efecte, es
va aprovar la Conferencia General de Política Universitària en la ses-
sió de 2 de juny de 2009.
Article 2. Règim aplicable
El règim aplicable a les taxes per la prestació de servicis acadè-
mics serà l’establit en el capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei
de Taxes de la Generalitat.
Article 3. Exempcions i bonificacions
Els alumnes que reben beques i altres ajudes a l’estudi a càrrec
dels Pressupostos Generals de l’Estat o a càrrec dels Pressupostos de
la Generalitat, els que obtinguen matrícula d’honor, els que siguen
membres de família nombrosa i els que hagen sigut víctimes de ban-
des armades o elements terroristes o siguen familiars d’estes, gaudiran
d’exempcions i bonificacions, en els termes i les condicions establits
en l’article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Centres privats
L’import de les taxes a què es referix l’article 143.1 del Text Refós
de la Llei de Taxes de la Generalitat, abonades pels alumnes que es
El artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, establece que las tasas académicas, en el caso de estu-
dios conducentes a la obtención de un título de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, las fijará la Comunidad Autónoma
dentro de los límites que establece el Consejo de Coordinación Uni-
versitaria. Para los otros estudios, las fijará el correspondiente Consejo
Social de la Universidad.
El Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, por
el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Gene-
ralitat, regula, en su título V, capítulo VI, las tasas por servicios aca-
démicos universitarios. El artículo 150.2 establece que sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 2, apartados 3 y 5, de esta Ley, y a
los efectos de la aplicación del cuadro de tarifas del apartado 1 ante-
rior, el Consell podrá fijar anualmente los importes del mismo, dentro
de los límites a tal efecto señalados por el Consejo de Universidades,
así como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios
susceptibles de ser retribuidos mediante la presente tasa.
En este contexto normativo, este decreto fija los importes que han
de satisfacer los alumnos para la prestación del servicio público de la
enseñanza universitaria, dentro de los límites establecidos por la Con-
ferencia General de Política Universitaria por Acuerdo de 2 de junio
de 2009.
En virtud de ello, en uso de la autorización otorgada por el artículo
150.2 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, a pro-
puesta del conseller de Educación y previa deliberación del Consell,
en la reunión del día 31 de julio de 2009,
DECRETO
Artículo 1. De las tarifas
1. Las tarifas aplicables para la determinación de la tasa por servi-
cios académicos universitarios que se presten en el curso 2009/2010
serán las establecidas en el cuadro de tarifas que figura en el anexo de
este decreto.
2. El importe de las tarifas por la realización de estudios condu-
centes a títulos propios de las Universidades será fijado por el Consejo
Social de cada Universidad.
3. El incremento aplicado se encuentra dentro del intervalo que a
tal efecto aprobó la Conferencia General de Política Universitaria en
su sesión de 2 de junio de 2009.
Artículo 2. Régimen aplicable
El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios aca-
démicos será el establecido en el capítulo VI del título V del Texto
Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.
Artículo 3. Exenciones y bonificaciones
Los alumnos que reciban becas y otras ayudas al estudio con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo a los Presupues-
tos de la Generalitat, los que obtengan matrícula de honor, los que sean
miembros de familia numerosa y los que hayan sido víctimas de ban-
das armadas o elementos terroristas o sean familiares de las mismas,
gozarán de exenciones y bonificaciones, en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas
de la Generalitat.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Centros privados
El importe de las tasas a que se refiere el artículo 143.1 Texto
Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, abonadas por los
Num. 6071 / 04.08.2009
30010
matriculen en centres privats d’ensenyança superior per a cursar ense-
nyances adscrites a una universitat pública, serà ingressat pels centres
en la universitat corresponent en un termini no superior a un mes des
de la finalització de cada període de matrícula.
Segona. Alumnes amb discapacitat
Els alumnes que, en virtut del que establix la Llei 51/2003, de 2
de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibi-
litat universal de les persones amb discapacitat, tinguen reconeguda
una discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindran dret a l’exemp-
ció total de taxes i preus públics en els estudis que porten a l’obtenció
d’un títol universitari, tal com determina la disposició vint-i-quatre de
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desplegament i l’execució
Es faculten els consellers d’Educació, i d’Economia, Hisenda i
Ocupació, per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament
i l’execució del que disposa este decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 31 de juliol de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
alumnos que se matriculen en centros privados de enseñanza superior
para cursar enseñanzas adscritas a una Universidad pública, será ingre-
sado por los centros en la correspondiente Universidad en un plazo no
superior a un mes desde la finalización de cada periodo de matrícula.
Segunda. Alumnos con discapacidad
Los alumnos que en virtud de lo establecido en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tengan
reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, tendrán
derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios
conducentes a la obtención de un título universitario, tal y como deter-
mina la disposición vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución
Se faculta a los Consellers de Educación, y de Economía, Hacien-
da y Empleo, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en este decreto.
Segunda. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 31 de julio de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
Num. 6071 / 04.08.2009
30011

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA