DECRETO 21/2007, de 16 de febrero, del Consell, de declaración del Parque Natural de Chera-Sot de Chera. [2007/2192]

Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Conselleria de Territorio y Vivienda
Rango de Ley:Decreto
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRETO 21/2007, de 16 de febrero, del Consell, de decla- ració del Parc Natural de Chera-Sot de Chera. [2007/2192] ración del Parque Natural de Chera-Sot de Chera. [2007/2192] Els municipis de Chera, Sot de Chera i el seu entorn son un espai Los municipios de Chera, Sot de Chera y su entorno son un espa-natural emblemàtic per a la Comunitat Valenciana. Amb la finalitat de cio natural emblemático para la Comunitat Valenciana. Con la finali-promoure-hi una ordenació i gestió del territori i els recursos naturals dad de promover en éste una ordenación y gestión del territorio y losbasada en la conservació, la millora i l'ús racional dels valors ambien- recursos naturales basada en la conservación, la mejora y el uso racio-tals i culturals, es va iniciar el procediement d'elaboració i aprovació nal de los valores ambientales y culturales, se inicio el procedimientodel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Chera-Sot de de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los RecursosChera mitjançant l'Ordre de 24 de novembre del 2005, del conseller Naturales (PORN) de Chera-Sot de Chera mediante Orden de 24 dede Territori i Habitatge. noviembre de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda. El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Chera- El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) deSot de Chera aprovat pel Decret 10/2007, de 19 de gener, del Con- Chera-Sot de Chera aprobado mediante el Decreto 10/2007, de 19 desell, va establir el règim de protecció i ordenació d'usos necessari per enero, del Consell, estableció el régimen de protección y ordenacióna garantir la conservació dels seus valors, que afecta una superficie de de usos necesario para garantizar la conservación de sus valores, afec-6.451,17 hectàrees en els termes municipals de Chera i Sot de Chera. tando a una superficie de 6.451,17 hectáreas en los términos munici- pales de Chera y Sot de Chera. L'àmbit territorial del PORN de Chera-Sot de Chera, pels seus El ámbito territorial del PORN de Chera-Sot de Chera, por susrellevants valors ambientals, paisatgístics i culturals no solament per relevantes valores medioambientales, paisajísticos y culturales no soloser la seu del primer Parc Geològic de la Comunitat Valenciana (Parc por ser la sede del primer Parque Geológico de la Comunitat Valencia-Geològic de Chera), sinó també per estar inclòs en el LIC serra del na (Parque Geológico de Chera), sino también por estar incluido en elNegrete, així com per les seues potencialitats d'ús públic en relació LIC 'Sierra Negrete', así como por sus potencialidades de uso públi-amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural, reunix co en relación con el estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado delmèrits objectius indiscutibles per a l'habilitació d'una de les figures medio natural, reúne méritos objetivos indiscutibles para la habilita-jurídiques de protecció d'espais naturals previstes en la Llei 11/1994, ción de una de las figuras jurídicas de protección de espacios naturalesde 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la previstas en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, deComunitat Valenciana. Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. El muntanyisme és una activitat tradicional a la zona de Buseo i les El montañismo es una actividad tradicional en la zona de Buseoseues muntanyes, amb una presència activa de muntanyencs i clubs que y sus montañas, con una presencia activa de montañeros y clubes quehan recorregut les seues sendes, han acampat en els seus valls i escalats han recorrido sus sendas, acampado en sus valles y escalado sus cum-els seus cims. Aquest tipus d'esports en la naturalesa són activitats de bres. Este tipo de deportes en la naturaleza son actividades de tiempotemps lliure que s'integren de forma ordenada als paisatges de Chera i Sot libre que se integran de forma ordenada en los paisajes de Chera y Sotde Chera, i que són motor del desenvolupament sostenible, com una opció de Chera, y que son motor del desarrollo sostenible, como una opciónvàlida i respectuosa d'acostament a la naturalesa i els seus habitants. válida y respetuosa de acercamiento a la naturaleza y sus habitantes. De fet l'esmentat PORN de Chera-Sot de Chera proposa expres- De hecho el citado PORN de Chera-Sot de Chera propone expre-sament la tramitació i la declaració d'un parc natural en l'àmbit ter- samente la tramitación y declaración de un Parque Natural en el ámbi-ritorial objecte d'aquest Decret, coincident en el Pla d'Ordenació dels to territorial objeto de este decreto, coincidente en el Plan de Ordena-Recursos Naturals (PORN) de Chera-Sot de Chera amb la categoria ción de los Recursos Naturales (PORN) de Chera-Sot de Chera cond'ordenació denominada 'Zona de Protecció'. Aquest àmbit té la la categoría de ordenación denominada 'Zona de Protección'. Dichomateixa extensió de 6.451,17 hectàrees en els termes municipals de ámbito tiene la misma extensión de 6.451,17 hectáreas en los términosChera i Sot de Chera. municipales de Chera y Sot de Chera. En la introducció a l'ordenament jurídic autonòmic valencià de la En la introducción al ordenamiento jurídico autonómico valencia-competència exclusiva en espais naturals, segons l'article 49.1.10a de no de la competencia exclusiva en espacios naturales, según el artículol'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de dis- 49.1.10ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y demásposicions concordants, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Gen- disposiciones concordantes, la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de laeralitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estab- Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valen-lix la figura del parc natural com la indicada per a la protecció d'espais ciana, establece la figura del Parque Natural como la indicada para lanaturals valuosos en forma compatible amb l'ús sostenible dels recur- protección de espacios naturales valiosos en forma compatible con elsos naturals en els sectors forestal, ramader, cinegètic, agrícola i de uso sostenible de los recursos naturales en los sectores forestal, gana-serveis, com també amb l'exercici d'una important funció social en dero, cinegético, agrícola y de servicios, así como con el desempeñol'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i cul- de una importante función social en el estudio, la enseñanza y el dis-turals. frute ordenado de los valores ambientales y culturales. La figura de parc natural és també adequada per a la gestió La figura de Parque Natural es también adecuada para la gestiónd'aquells espais naturals que, com en el cas de Chera-Sot de Chera, es de aquellos espacios naturales que, como en el caso de Chera-Sot decaracteritzen per uns valors ambientals i paisatgístics que s'han con- Chera, se caracterizan por unos valores ambientales y paisajísticos quefigurat històricament en estreta interacció amb l'activitat humana del se han configurado históricamente en estrecha interacción con la acti-medi rural. vidad humana del medio rural. Per tot això, i com s'han consultat per mitjà d'audiència tots els Por todo ello, habiéndose consultado mediante audiencia a todossectors implicats en la declaració d'aquest espai natural, i acomplits los sectores implicados en la declaración de este espacio natural, yels tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 49 bisGovern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, con- de la Ley de Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Ter-forme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i ritorio y Vivienda, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de laamb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 16 de febrer Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reuniónde 2007, del día 16 de febrero de 2007, DECRET DECRETOArticle 1. Objecte i fins Artículo 1. Objeto y fines 1. L'objecte d'aquest Decret és la declaració del Parc Natural de 1. El objeto de este decreto es la declaración del Parque NaturalChera-Sot de Chera, i s'establix per a aquest un règim especial de pro- de Chera-Sot de Chera, estableciéndose para éste un régimen especialNúm. 5.454 / 20.02.2007 8146 de protección de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1994, de 27 detecció d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de lade la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA