DECRETO 112/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que regula las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.

Fecha de Entrada en Vigor: 4 de Agosto de 2009
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda - Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Rango de Ley:Decreto
 
EXTRACTO GRATUITO
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
Conselleria d’Infraestructures i Transport
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual
regula les actuacions en matèria de certificació d’eficièn-
cia energètica d’edificis. [2009/9258]
DECRETO 112/2009, de 31 de julio, del Consell, por el
que regula las actuaciones en materia de certificación de
eficiencia energética de edificios. [2009/9258]
PREÀMBUL
La Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
16 de desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edifi-
cis, establix l’obligació de posar a la disposició dels compradors o dels
inquilins d’un edifici un Certificat d’Eficiència Energètica. Este certi-
ficat ha d’incloure valoracions comparatives a fi que els consumidors
puguen comparar i avaluar l’eficiència energètica de l’edifici.
El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el pro-
cediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de nova cons-
trucció, establix el procediment bàsic que ha de complir la metodolo-
gia de càlcul de la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici, amb
el qual s’inicia el procés de certificació. En este reial decret s’apro -
va un distintiu comú per a tot el territori nacional, denominat etique-
ta d’eficiència energètica. S’establix també l’obligació de l’exhibició
d’este distintiu de forma destacada, en els edificis ocupats per autori-
tats públiques o institucions que presten servicis públics a un nombre
important de persones.
També es crea una comissió assessora a fi de vetlar pel manteni-
ment i l’actualització del procediment bàsic de certificació. Finalment,
en este reial decret es concreta un règim sancionador, d’acord amb el
que preveu la legislació vigent en matèria de protecció de consumidors
i usuaris.
El reial decret preveu, en diversos articles, actuacions que s’han
de dur a terme per les administracions de les comunitats autònomes,
d’esta manera, en l’article 7 del reial decret, s’establix que el Certificat
d’Eficiència Energètica de l’edifici ha de presentar-se a l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma, que podrà portar un registre d’estes
certificacions en el seu àmbit territorial.
L’article 8 disposa que l’òrgan competent de la comunitat autòno-
ma establirà l’abast del control extern del procés de certificació i el
procediment per a dur-ho a terme. Este control pot realitzar-se des de
la mateixa administració o per mitjà de la col·laboració d’agents auto-
ritzats per a este fi.
Segons l’article 9, l’òrgan competent de la comunitat autònoma
disposarà de totes les inspeccions que siguen necessàries a fi de com-
provar i vigilar el compliment de la certificació d’eficiència energètica
d’edificis.
A més, també es regula, en l’article 10, que l’òrgan competent de
la comunitat autònoma ha d’establir les condicions específiques per
a la renovació o l’actualització del Certificat d’Eficiència Energètica
dels edificis.
És per això que fa falta la regulació, per part de la comunitat autò-
noma, del procediment per a la certificació d’eficiència energètica
d’edificis, així com la determinació de l’òrgan competent encarregat
d’establir el procediment de certificació.
El present decret s’aprova a l’empara del que establix l’arti-
cle 49.19ª de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; en
el Reial Decret 1720/1984, de 18 de juliol, de traspàs de funcions i
servicis de l’estat a la Comunitat Valenciana en matèria de patrimoni
arquitectònic, control de qualitat de l’edificació i habitatge; en el Reial
Decret 280/2000, de 25 de febrer, d’ampliació dels mitjans traspassats
a la Comunitat Valenciana, pel Reial Decret 1720/1984; en el Reial
Decret 47/2007, de 19 de gener, que aprova el procediment bàsic per
a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construc-
ció, i en la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i
Foment de la Qualitat de l’Edificació.
PREÁMBULO
La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los
edificios, establece la obligación de poner a disposición de los com-
pradores o de los inquilinos de un edificio un Certificado de Eficiencia
Energética. Este certificado debe incluir valoraciones comparativas con
el fin de que los consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia
energética del edificio.
El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación energética de edificios de
nueva construcción, establece el procedimiento básico que debe cumplir
la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética del
edificio, con el que se inicia el proceso de certificación. En este real
decreto se aprueba un distintivo común para todo el territorio nacional,
denominado etiqueta de eficiencia energética. Se establece también la
obligación de la exhibición de este distintivo de forma destacada, en los
edificios ocupados por autoridades públicas o instituciones que presten
servicios públicos a un número importante de personas.
También se crea una comisión asesora con el fin de velar por el
mantenimiento y actualización del procedimiento básico de certificación.
Por último, en este real decreto se concreta un régimen sancionador, de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección
de consumidores y usuarios.
El real decreto prevé, en diversos artículos, actuaciones a llevar a
cabo por las administraciones de las comunidades autónomas, de este
modo, en el artículo 7 del Real Decreto se establece que el Certificado
de Eficiencia Energética del edificio debe presentarse al órgano compe-
tente de la comunidad autónoma, que podrá llevar un registro de estas
certificaciones en su ámbito territorial.
El artículo 8 dispone que el órgano competente de la comunidad
autónoma establecerá el alcance del control externo del proceso de cer-
tificación y el procedimiento para llevarlo a cabo. Este control puede
realizarse desde la propia administración o mediante la colaboración de
agentes autorizados para este fin.
Según su artículo 9, el órgano competente de la comunidad autónoma
dispondrá cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de comprobar
y vigilar el cumplimiento de la certificación de eficiencia energética de
edificios.
Además, también se regula, en su artículo 10, que el órgano compe-
tente de la comunidad autónoma ha de establecer las condiciones espe-
cíficas para la renovación o actualización del Certificado de Eficiencia
Energética de los edificios.
Es por ello que se precisa la regulación, por parte de la comunidad
autónoma, del procedimiento para la certificación de eficiencia energética
de edificios, así como la determinación del órgano competente encargado
de establecer el procedimiento de certificación.
El presente decreto se aprueba a l amparo de lo esta blecido en el
artículo 49.1.9ª del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana;
en el Real Decreto 1720/1984, de 18 de julio, de traspaso de funciones y
servicios del estado a la Comunitat Valenciana en materia de patrimonio
arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda; en el
Real Decreto 280/2000 de 25 de febrero, de ampliación de los medios
traspasados a la Comunitat Valenciana por el Real Decreto 1720/1984; en
el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, que aprueba el procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción, y en la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
Num. 6071 / 04.08.2009
30039

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA